SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG
Số 1 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, Tuyên Quang
Điện thoại: 0207 3822390; Fax: 0207 3821210; Điện thoại đường dây nóng: 0965361 010
Email: soyte@tuyenquang.gov.vn; webside: soytetuyenquang.gov.vn