I. BỘ MÁY TỔ CHỨC

Chánh Văn phòng:
Bác sĩ CKII NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG
Email: truongthuy@gmail.com
Điện thoại/Mobi: 

 

Phó chánh văn phòng:

Chuyên viên:

Bác sỹ CKI Trịnh Quý Dương

Content

 

II. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG