I. BỘ MÁY TỔ CHỨC

Trưởng phòng
Thạc sỹ, Bác sỹ LÊ ĐÀO BÍCH
Điện thoại/mobi: 
Email: ledaobich@gov.vn

 

Nhãn

CHUYÊN VIÊN

Bác sỹ Lê Phương Anh

CHUYÊN VIÊN 

Bác sỹ Nguyễn Thế Hiến

CHUYÊN VIÊN

Cử nhân Phạm Xuân Thùy

 

II. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG