I. BỘ MÁY TỔ CHỨC

 

Trưởng phòng
Bác sỹ HOÀNG VĂN HẢI
Điện thoại/mobi: 
Email: ledaobich@gov.vn

 

 

 

 

II. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG