BAN GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ

Giám đốc 
Bác sĩ CKII NGUYỄN THÀNH HƯNG
ĐT:
Email: syt@tuyenquang.gov.vn

 

Phó Giám đốc
Dược sĩ CKII NGUYỄN THẾ YÊN
Email:ntyen.syt@tuyenquang.gov.vn

Phó Giám đốc
Bác sĩ CKII LA ĐĂNG TÁI
Email: ldtai.syt@tuyenquang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Bác sĩ
Email: .syt@tuyenquang.gov.vn