• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

Tuyên Quang cử 22 cán bộ y tế đi hỗ trợ Bắc Giang chống dịch COVID-19