• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

Ngành y tế áp dụng tờ khai y tế thông minh tích hợp mã QR code tại các trạm kiểm dịch