• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
Thông báo số 17/TB-HĐTD Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2021

Thông báo số 17/TB-HĐTD Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2021

Ngày 25 tháng 8 năm 2022, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2021, Sở Y tế ban hành Thông báo số 17/TB-HĐTD Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2021 (chi tiết tải file đính kèm)