• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Y tế: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng Khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 570-KH/ĐUK ngày 05/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh và Kế hoạch số 517-KH/ĐU ngày 17/7/2018 của Đảng ủy Sở Y tế về Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ bảy Khóa XII, nhằm giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu được những nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nội dung của Nghị quyết và để tuyên truyền rộng rãi, góp phần đưa Nghị quyết vào công việc và thực tiễn cuộc sống.
Ngày 23/8/2018, Đảng ủy Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ bảy Khóa XII cho hơn 150 cán bộ, đảng viên và quần chúng tham gia. Hôi nghị đã được đồng chí Trần Viết Hùng Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh giới thiệu 3 Nghị quyết cốt lõi của Hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 và Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018. Các Nghị quyết trên được truyền đạt cho CBCC, đảng viên một cách dễ hiểu, dễ nhớ, với một số nội dung chính như:
Nghị  quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” với mục tiêu tổng quát là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ, đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu,nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

 

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương
lần thứ bảy Khóa XII CỦA 
Đảng ủy Sở Y tế.

 
Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” với mục tiêu  là xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực  tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế , xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
 

Đồng chí Trần Viết Hùng Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh giới thiệu 3 Nghị quyết cốt lõi của Hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”với mục tiêu tổng quát là cải cách chính sách bảo hiểm xã hội để bảo hiểm xã hội thực sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.
Sau khi tham gia học tập tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ phải viết bài thu hoạch. Bài thu hoạch cần thể hiện rõ được nhận thức của các cá nhân về các nội dung của Nghị quyết và những khó khăn, những điều liên hệ thực tiễn trong công việc. Đặc biệt là các Chi bộ phải xây dựng Chương trình hành động của tập thể và Bí thư xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân để báo cáo Đảng ủy.
Ngọc Nhi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website