• :
  • :
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Q. Giám đốc Sở Y tế khảo sát các chốt kiểm dịch.