UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 04/8/2021 về triển khai công tác an toàn chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể: