Chủ tịch: Đồng chí NGUYỄN THẾ YÊN

ỦY VIÊN BCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XVI,
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

 

Phó Chủ tịch: 
Đồng chí ĐỖ THỊ THU THỦY

 

      Đ/c ĐOÀN LƯƠNG ANH        Ủy viên Ban thường vụ

        Đ/c LƯU THANH HÒA             Ủy viên Ban thường vụ

Đ/c ĐẶNG QUANG NHÌ         Ủy viên Ban thường vụ