I. BỘ MÁY TỔ CHỨC 

 Chánh thanh tra

Bác sỹ ĐẶNG QUANG NHÌ
Điện thoại/mobi: 
Email: ledaobich@gov.vn

Thanh tra viên Phạm Thị Nhâm

II. VỊ TRÍM CHỨC NĂNG